İptal ve İade Şartları

İptal ve İade Şartları

KAYIT İPTAL ŞARTLARI (CAYMA HAKKI):

1-. Her ne sebeple olursa olsun, kursun başlama tarihine kadar yapılan her türlü iptal talebi halinde, kursiyer tarafından ödenen bedelden 300,00-TL.’den az olmamak kaydıyla anlaşma bedelinin %10’u kadar cayma bedeli kesintisi yapılır, kalan kısım bir ay içerisinde kursiyere iade edilir.

2-. Kursun başlama tarihinden sonra, kayıt iptali ancak aşağıdaki şartların varlığı halinde mümkündür. Bu şartların dışında herhangi bir sebeple iptal hakkı bulunmamaktadır.

(a) Kursiyerin veya velisinin ciddi ödeme güçlüğüne düşmesi. Ödeme güçlüğünün resmi makamlarca düzenlenmiş bir belge ile ispatlanmış olması gereklidir.

(b)Kursiyerin uzunca bir süre öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde sağlık sorunlarının ortaya çıkması. Sağlık sorununun devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması gereklidir.

3-. Kursiyer tarafından iptal gerekçesi UKLA’ya yazılı olarak veya e posta ile bildirilir. Bu şekilde bildirilmeyen iptal talepleri kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-. Yukarıda belirtilen iptal şartlarının ve yazılı talebin bulunmaması halinde, kursiyer derslere devam etmese dahi, belirlenen kurs ücretinin tamamını ödemek zorundadır.

5-. Kursun başlama tarihinden sonra, yukarıda belirtilen gerekçelerle yapılan kayıt iptali halinde, kursiyer tarafından ödenen bedelden, iptal öncesinde yapılmış derslerin bedeli ve 300,00-TL.’den az olmamak kaydıyla anlaşma bedelinin %10’u kadar cayma bedeli düşüldükten sonra kalan kısım bir ay içerisinde iade edilir.

6-. Kursiyer tarafından, kayıt iptali ve yapılan ödemelerin veya düzenlenen senetlerin iadesine yönelik yapılacak, haklı ve gerekçeli, tüm yazılı talepler, talep tarihinden sonra ve henüz gerçekleşmemiş derslerin bedeli için değerlendirmeye alınır. Yazılı talep tarihine kadar gerçekleşmiş olan derslerin bedelinin iadesi, hiç bir durumda mümkün değildir. Gerçekleşmiş eğitimlerin bedelinin kursiyer tarafından ödenmemiş olması halinde de kursiyerin buna ilişkin ödeme borcu devam eder.

7-. Kayıt sırasında indirim uygulanan kursiyerin yukarıda belirtilen şartlar dahilinde kur iptali söz konusu olması halinde, kursiyer iptal sonrası durumda indirim haklarını kaybeder ve iptal sonrası duruma göre yeniden ücretlendirme yapılır.

KAYIT DONDURMA:

1-. Yukarıda belirtilen hususların dışında iş yoğunluğu, bir yakının vefatı, iş değişikliği, ailevi problemler, yurt içi ve yurt dışı seyahat, çalışma saati değişikliği vs. gerekçeler kayıt iptali için değerlendirmeye alınmayacaktır. Ancak kursiyer tarafından bildirilen gerekçenin UKLA tarafından uygun görülmesi halinde, kursiyere sadece bir dönem için kayıt dondurma hakkı verilebilir.

2-. Kursiyerin bir kurluk eğitiminin başlamasından sonra kayıt dondurmak istemesi halinde, kursiyer, takip eden dönemde eğitime kurun ilk dersinden yeniden başlar. Bu durumda kursiyerin girmiş ve gireceği ders sayısı ile anlaşma yapılan ders saati arasında fark çıkması halinde, ücreti ödenmemiş dersler için kursiyer tarafından ayrıca ödeme yapılır.