Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

UKLA, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ (2020.1)

 

İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda veri sorumlusuna yüklenilen “aydınlatma yükümlülüğü” kapsamında hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu UKLA AKADEMİ Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları Turizm Tic. Ltd. Şti. (UKLA) tarafından aşağıda açıklanan amaç, yöntem ve şartlar kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) na uygun olarak işlenebilecektir.

A- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AMACI

UKLA AKADEMİ Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları Turizm Tic. Ltd. Şti. yabancı dil eğitimi veren ticari bir kuruluştur. Kişisel verileriniz, UKLA tarafından,  Kanun’un 4.maddesinde belirtilen ilkeler, 5., 6. ve diğer maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, aşağıda sayılı amaçlar dahilinde, işlenebilecektir.

 • Yabancı dil eğitimi verilmesi hizmeti, sürecinin sürdürülmesi
 • UKLA ile yapılan satış sözlemesi gereği, Bankacılık veya Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri için elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek;
 • Mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • UKLA  ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hizmet satış ve tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,
 • UKLA nın kampanya ve ürünleri hakkında bilgi verilmesi
 • Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Eğitim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • Eğitim sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

B- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Elde edilen kişisel verileriniz; UKLA tarafından, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, e-ticaret altyapısını kullandığımız firmalar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluş veya şahıslar ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Online dersler, UKLA'nın anlaşmalı olduğu yerli veya yabancı Menşeli firmalara ait programlar üzerinden yürütülmekte olup, online derslerin gerçekleştirilmesi için gerekli  kişisel verileriniz bu program sahibi firmalar ile paylaşılacaktır. 

UKLA'nın anlaşmalı olduğu firma personeline eğitim verilmesi halinde kişisel verileriniz eğitimi talep eden çalışmakta olduğunuz firma ile paylaşılacaktır.

C- KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda fiziki olarak veya elektronik ortamda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıda belirtilen kanallardan toplanmaktadır.

UKLA internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla,  ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, e-posta adresi gibi bilgiler

Öğrenci kayıt, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, yazılı formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

UKLA ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş, ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, e-posta adresi gibi bilgiler

D- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, UKLA nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

İşlenen kişisel verileriz yabancı dil eğitimi sürecinin gerekleri doğrultusunda teamüllere, kişisel veri sahibinin UKLA ile ilişki süresine, dürüstlük kuralına ve hukuki yükümlülükler doğrultusunda belli bir süre saklandıktan sonra silinecektir. Kişisel verileriniz işlenme amaçları ortadan kalkması halinde silinecektir. Belirli kurların bitirilmesi sonrası verilen Sertifika bilgileri veri sahibinin talebi halinde silinecektir.  

E- KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir. 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.ukla.com.tr’den ulaşabileceğiniz UKLA Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, posta, e posta, veya bizzat UKLA'ya iletebilirsiniz.

Başvurularınız talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.ukla.com.tr ’de yer alan UKLA Öğrenci Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Aydınlatma Metnini Okudum.