Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

UKLA ONLİNE YABANCI DİL EĞİTİM HİZMETİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
(MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ) (2020.1)

A - TARAFLAR
1- SATICI (UKLA)

Unvanı : UKLAAKADEMİ Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları Turizm Tic. Ltd. Şti.
Adresi: UKLA PLAZA - Karaman Mah., Gürbüzler Cd. No:28, 16130 Nilüfer/Bursa
Telefon No: (0224) 232 14 40

Mersis No: 0
E-Posta Adresi :
 ukla.online

2- ALICI (KURSİYER)
Adı– Soyadı/Unvanı : 

T.C. Kimlik No/ Vergi No.:

Adresi :
Telefon no : 
E-Posta adresi: 

B- SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Sözleşmenin konusunu; Kursiyere, UKLA tarafından, kursiyerin seviyesine uygun, aşağıda belirlenen şartlarda, internet üzerinden, online yabancı dil eğitimi verilmesi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

C- SÖZLEŞME KONUSU EĞİTİM HİZMETİNİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)
1-. Seviye:
2-. Bir ders saatinin süresi:
3-. Bir kurun toplam ders saati sayısı:
4-. Satın alınan kur sayısı:  
5-. Satın alınan toplam ders saati:  
6-. Ders saatleri ve günleri:  
7-. Toplam ücret:  
8-. Ödeme Şekli ve Planı: Kredi Kartı
9-. Eğitim bedeli, UKLA adına, ukla online firması tarafından kursiyerden elektronik ortamda tahsil edilecektir. Kursiyer eğitim bedelini ukla online' ye ödemekle UKLA’ya ödemiş sayılacaktır.

D- BEYAN VE TAAHHÜTLER, HAK VE BORÇLAR
1-. İşbu Sözleşme’nin tarafları 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
2-. UKLA kursiyere, seviyesine uygun, iş bu sözleşmede belirlenen şartlarda, belirlenen ders saati kadar, internet altyapısı üzerinden online yabancı dil eğitimi verilmesini taahhüt eder.
3-. Kursiyer, www.ukla.com.tr web adresinde yer alan Sözleşme konusu yabancı dil eğitimi hizmetinin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile diğer niteliklerine ilişkin olarak UKLA tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4-. Kursiyer, işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, hizmete ait temel özellikler, hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
5-. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, Hizmetin ifasından sonra, herhangi bir nedenle ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmetin bedelini UKLA’ya ödememesi halinde, Kursiyer kendisine verilen eğitim bedelini (üç) gün içinde UKLA’ya ödemekle yükümlüdür. Bu durumun hizmetin verilmesinden önce gerçekleşmesi halinde UKLA hizmet vermek yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.
6-. Kursiyer belirlenen kurs ücretini, belirlenen vade tarihinde ödemeyi, kabul ve taahhüt eder.

E- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ
1-. Taraflar yukarıda belirtilen e posta adreslerine yapılacak her türlü bildirimi kendilerine yapılmış sayılacağını, bu e posta adreslerinden gönderilen her türlü bildirimlerin kendileri tarafından gönderilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.
2-. Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır.
3-. Kursiyer, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda UKLA'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

F- DERSLERİN YÖNETİMİ:
1-. Tüm dersler ve sınavlar internet alt yapısı üzerinden online uzaktan eğitim şeklinde yapılır. Kursiyerin iş bu sözleşmeye dayanarak yüz yüze ders talep etme hakkı yoktur.
2-. Derslerin programlanması, derslerin başlangıç ve bitiş saatleri, tarihleri, sınav tarihleri ve saatleri ile tüm program UKLA tarafından belirlenir. Dersleri verecek eğitmenlerin seçimi, derslerin yönetimi ve programlanması hakkı UKLA’ya aittir.
3-. Bir ders saatinin süresi 45 dakikadır. Peş peşe dersler 90 dakika blok şeklinde yapılabilir.
4-. UKLA'nın iç organizasyonları sebebiyle veya yağış, afet, sokağa çıkma yasağı, deprem gibi beklenmedik sebeplerden dolayı veya zorlayıcı diğer nedenlerle gerek görüldüğünde ders tarih ve saatleri veya eğitmen UKLA tarafından değiştirilebilir.
5-. Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinde (resmi ve dini bayram günlerinde) UKLA kapalı olup, ders yapılmamaktadır. Ders programları tatil günleri dikkate alınarak yapılmakta olup, kursiyer tatil günleri nedeniyle herhangi bir hak kaybı yaşamayacaktır.

G- YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI:
1-. Kursiyerin, UKLA tarafından yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına katılımı zorunludur. Kursiyer, yabancı dil seviye tespit sınavı sonucu belirlenen, yabancı dil seviyesine göre ilgili gruba yerleştirilir. Kursiyerin, sınav sonucu belirlenen seviyesine uygun olmayan gruplara katılma hakkı yoktur.

H- SINAV VE ÜST KURA GEÇME:
1-. Kursiyerin bir üst kura devam edebilmesi için sınavlarda başarılı olması gereklidir. İnternet ortamında yapılan sınavların ortalamaları ile performans notunun ortalamaları kursiyerin geçme notunu belirler. Geçme notu 100 üzerinden 65 puandır.
2-. Bütün sınavlara katılım mecburidir. Katılım göstermeyen kursiyerin ara sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır. Final sınavına girmeyen kursiyer bir üst seviyeye geçme hakkını yitirecektir.
3-. Sınav tarihlerini de içeren eğitim programı her dönem başında kursiyere e-posta ile gönderilir.
4-. Kursiyerin haklı bir mazeret sebebiyle sınava katılamayacak olması halinde, durumun sınav tarihinden bir hafta öncesine kadar e posta yoluyla veya yazılı olarak UKLA’ya bildirilmesi gereklidir. Kursiyerin mazeretinin UKLA tarafından geçerli kabul etmesi halinde, UKLA tarafından belirlenen farklı bir tarihte mazeret sınavı düzenlenir. Sadece Final sınavları için mazeret sınavı düzenlenir. Ara sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez.

I- DERSLERE DEVAM VE SERTİFİKA ŞARTLARI:
1-. Derslere katılım zorunludur.
2-. Bir Yabancı Dil Eğitim programındaki en az bir kuru tamamlayan kursiyere bitirme sınavı yapılır. Bu sınavda başarılı olan kursiyere seviyesini belirten sertifika verilir. Bitirme sınavına katılım için kursiyerin devam ettiği kura ait derslerin en az %80 ine katılmış olması zorunludur.
3-. Sertifikanın düzenlenebilmesi için Eğitim ücretinin tamamının ödenmiş olması gereklidir. Ödenmemiş senetleri bulunan kursiyere tüm senet bedelleri ödendikten sonra sertifika düzenlenir.
4-. Sertifika kursiyere bizzat verilir veya talebi halinde e posta, posta, kargo ile gönderilir. Kursiyer haricinde sadece noter vekaleti bulunan vekiline verilir.
5-. Sertifikanın düzenlenme süresi, yukarıda belirtilen bütün şartların tamamlanması sonrası iki aydır. Şartları tamamlamış ancak sertifikası henüz düzenlenmemiş kursiyere geçici çıkış belgesi verilir.

J- DİSİPLİN
1-. Kursiyer eğitim boyunca UKLA kurallarına, ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı kabul ve taahhüt eder.
2-. Kurumun huzurunu bozan, kurum merkezleri içerisinde veya uzaktan eğitimler sırasında kavga veya hakaret eden, dersin düzen ve disiplinini bozan, ikaz edildiği halde genel kural, örf ve adetlere uygun davranmayan kursiyer disiplin kuruluna sevk edilir ve gerekirse UKLA ile ilişiği kesilir.
3-. Disiplin kurallarına aykırılık nedeniyle ilişiği kesilen kursiyere ücret ve/veya senet iadesi yapılamaz. Bu durumda Kursiyer belirlenen kurs ücretini (senet bedellerini) ödemekle yükümlüdür.
4-. Kursiyer, UKLA tarafından belirlenen disiplin kurallarına uyacağını ve bu kurallara aykırılık halinde UKLA’nın ücret iadesi olmaksızın sözleşmeyi iptal hakkının olduğunu kabul eder.

K- İNDİRİM SEBEPLERİ
1-. Erken kayıt yapılması, birden fazla kur satın alınması, kursiyerin UKLA’nın eski kursiyeri olması, yoğun olmayan ders saatlerinin seçilmesi hallerinin varlığı halinde kur ücretlerinde indirim yapılmaktadır.

L- KAYIT İPTAL ŞARTLARI (CAYMA HAKKI):
1-. Her ne sebeple olursa olsun, kursun başlama tarihine kadar yapılan her türlü iptal talebi halinde, kursiyer tarafından ödenen bedelden 300,00-TL.’den az olmamak kaydıyla anlaşma bedelinin %10’u kadar cayma bedeli kesintisi yapılır, kalan kısım bir ay içerisinde kursiyere iade edilir.
2-. Kursun başlama tarihinden sonra, kayıt iptali ancak aşağıdaki şartların varlığı halinde mümkündür. Bu şartların dışında herhangi bir sebeple iptal hakkı bulunmamaktadır.
(a) Kursiyerin veya velisinin ciddi ödeme güçlüğüne düşmesi. Ödeme güçlüğünün resmi makamlarca düzenlenmiş bir belge ile ispatlanmış olması gereklidir.
(b)Kursiyerin uzunca bir süre öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde sağlık sorunlarının ortaya çıkması. Sağlık sorununun devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması gereklidir.
3-. Kursiyer tarafından iptal gerekçesi UKLA’ya yazılı olarak veya e posta ile bildirilir. Bu şekilde bildirilmeyen iptal talepleri kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-. Yukarıda belirtilen iptal şartlarının ve yazılı talebin bulunmaması halinde, kursiyer derslere devam etmese dahi, belirlenen kurs ücretinin tamamını ödemek zorundadır.
5-. Kursun başlama tarihinden sonra, yukarıda belirtilen gerekçelerle yapılan kayıt iptali halinde, kursiyer tarafından ödenen bedelden, iptal öncesinde yapılmış derslerin bedeli ve 300,00-TL.’den az olmamak kaydıyla anlaşma bedelinin %10’u kadar cayma bedeli düşüldükten sonra kalan kısım bir ay içerisinde iade edilir.
6-. Kursiyer tarafından, kayıt iptali ve yapılan ödemelerin veya düzenlenen senetlerin iadesine yönelik yapılacak, haklı ve gerekçeli, tüm yazılı talepler, talep tarihinden sonra ve henüz gerçekleşmemiş derslerin bedeli için değerlendirmeye alınır. Yazılı talep tarihine kadar gerçekleşmiş olan derslerin bedelinin iadesi, hiç bir durumda mümkün değildir. Gerçekleşmiş eğitimlerin bedelinin kursiyer tarafından ödenmemiş olması halinde de kursiyerin buna ilişkin ödeme borcu devam eder.
7-. Kayıt sırasında indirim uygulanan kursiyerin yukarıda belirtilen şartlar dahilinde kur iptali söz konusu olması halinde, kursiyer iptal sonrası durumda indirim haklarını kaybeder ve iptal sonrası duruma göre yeniden ücretlendirme yapılır.

M- KAYIT DONDURMA:
1-. Yukarıda belirtilen hususların dışında iş yoğunluğu, bir yakının vefatı, iş değişikliği, ailevi problemler, yurt içi ve yurt dışı seyahat, çalışma saati değişikliği vs. gerekçeler kayıt iptali için değerlendirmeye alınmayacaktır. Ancak kursiyer tarafından bildirilen gerekçenin UKLA tarafından uygun görülmesi halinde, kursiyere sadece bir dönem için kayıt dondurma hakkı verilebilir.
2-. Kursiyerin bir kurluk eğitiminin başlamasından sonra kayıt dondurmak istemesi halinde, kursiyer, takip eden dönemde eğitime kurun ilk dersinden yeniden başlar. Bu durumda kursiyerin girmiş ve gireceği ders sayısı ile anlaşma yapılan ders saati arasında fark çıkması halinde, ücreti ödenmemiş dersler için kursiyer tarafından ayrıca ödeme yapılır.

N- DERSLERİN SESLİ, GÖRÜNTÜLÜ KAYIT ALTINA ALINMASI VE BU KAYITLARIN KULLANIM HAKLARI:
1-. Gerek yüz yüze, gerekse internet ortamında verilen dersler, eğitim öğretim faaliyetinin amacına uygun olmak kaydıyla, UKLA tarafından kayıt altına alınabilir.
2-. Derslere ait kayıtların kişisel veriler içermediği kursiyer tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.
3-. Ders kayıtlarının her türlü kullanma ve telif hakları UKLA’ya aittir. Bu kayıtlar UKLA tarafından eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında, eğitim öğretim materyali olarak her zaman kullanılabilir. Bu kayıtların UKLA’nın bilgisi ve izni olmaksızın kursiyer veya üçüncü kişiler tarafından kullanımı yasaktır.
4-. Dersler sırasından UKLA’nın bilgisi dışında, kursiyer tarafından görüntü veya ses kaydı yapılması yasaktır.

O- DİĞER ŞARTLAR
1-. Yabancı Dil Eğitimi alacak Kursiyer ile iş bu sözleşmeyi akteden kişinin, farklı olması halinde, hem kursiyer hem de sözleşmeyi akteden, sözleşme hükümlerinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Sözleşmede kursiyere ait hak ve borçlar, sözleşmeyi akteden ve kursiyer için müştereken ve müteselsilen bağlayıcıdır. Kursiyer sözleşmede imzası bulunmasa bile ilk derse katılmış olmakla iş bu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.
2-. Kurs bedeli karşılığı senet düzenlenmiş olması halinde Senet bedellerinin nakit olarak ödenmesi gereklidir. Kredi kartı ile ödeme kabul edilmez.
3-. Kurs bedeli karşılığı senet düzenlenmesi kararlaştırılmış olması halinde, senetler düzenlenmeden kursiyer derslere katılamaz.
4-. İş bu sözleşme sebebiyle düzenlenmiş senetlerden her hangi biri vadesinde ödenmediği takdirde, diğer senetler de hiçbir hükme hacet kalmaksızın muaccel hale gelir, kursiyerin sözleşmesi askıya alınır ve kursiyer derslere devam edemez.
5-. www.ukla.com.tr sitesinde yer alan bilgilendirmeler iş bu sözleşmenin eki niteliğindedir. Kursiyer iş bu sözleşmeyi imzalamakla www.ukla.com.tr sitesinde yer alan; Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, Ukla CCTV Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni, Ukla İnternet Sitesi Gizlilik Politikası, Kişisel verilerin Korunması Politikası ve diğer bilgilendirme metinlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.
6-. Kursiyer her türlü talep ve şikayetlerini UKLA’nın yukarıda belirtilen adreslerine yazılı olarak, e posta ile ve/veya Websitesi’nde yer alan iletişim kanalları üzerinden ulaştırabilir.
7-. Belirlenen tarihte yapılmayan ödemeler için aylık %5 faiz işletilir.
8-. Taraflar arasında, iş bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Bursa Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.
9-. UKLA, kursiyer tarafından bildirilen iletişim adreslerine, eğitim sürecine ilişkin bilgiler, ders ve kurs bilgileri, kampanyalar hakkında bilgiler gönderebilir.

P- ONLİNE DERSLER İÇİN GEREKLİ TEKNİK GEREKSİNİMLER
1-. UKLA online dersler için aşağıdaki teknik gereksinimlere, ekipmana, program ve donanımlara ihtiyaç vardır.
2-. Kursiyer işbu sözleşmeyi imzalamakla belirtilen teknik gereksinimlere, ekipmana, program ve donanımlara sahip olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. Kursiyerin söz konusu teknik gereksinimlere, ekipmana, program ve donanımlara sahip olmaması sebebiyle derslere sağlıklı katılım sağlayamaması halinde UKLA hizmeti ifa etmiş ve ücrete hak kazanmış sayılır, bu durumda UKLA nin hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Sistem Gereksinimleri
· İnternet Bağlantısı - kablolu yada kablosuz (3G/4G/LTE)
· Mikrofon ve Hoparlör
· Kamera
İşletim Sistemleri
· MacOs X (MacOS 10.7 yada ileri sürüm)
· Windows 10, 8.1, 8, 7
· Red Hat Enterprise Linux 6.4 yada ileri sürüm
· iOS 7.0 yada ileri sürüm
· iPadOS 13 yada ileri sürüm
· Android 4.0x yada ileri sürüm
Tarayıcılar
· Windows: Edge 12+, IE 11+, Firefox 27+, Chrome 30+
· Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+
· Linux: Firefox 27+, Chrome 30+
PC İçin Donanım Gereksinimleri
· İşlemci: Dual Core 2Ghz yada daha ilerisi (i3/i5/i7 yada AMD eşdeğer)
· Bellek: 4GB
Bant Genişliği Gereksimleri
https://www.speedtest.net ile bağlantınızın hızını kontrol edebilirsiniz.
1’e 1 Video Görüşmesi
· 600 Kbps (up/down) yüksek kaliteli video için
· 1.2 Mbps (up/down) 720p HD video için
· 1.8 Mbps (up/down) 1080p HD video gönderim ve alım için
Grup Video Görüşmesi
· 800kbps/1.0Mbps (up/down) yüksek kaliteli video için
· 1080p HD video alımı için 2.5 Mbps (up/down)
· 1080p HD video gönderimi için 3.0Mbps (up/down)

R- SON MADDELER
İşbu Sözleşme, Kursiyer tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve kursiyerin elektronik onay tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Yukarıda sözleşme şartlarını okudum, anladım, gerekli gördüğüm noktaları not aldım, anlamadığım maddeler hakkında UKLA yetkilisine sorular sordum. Devam edeceğim kursun, temel nitelikleri, toplam ders saati, yeri, zamanı, satış fiyatı, ödeme şekli, v.s. ilgili tüm ön bilgiler ve iptal hakkı konusunda bilgi sahibi oldum ve sonrasında iş bu sözleşmeyi elektronik ortamda onayladım.
Katılmak istediğim kurs ücretini ödeyebilecek maddi gelire/varlığa sahip olduğumu, iş bu sözleşme şartlarını kabul ettiğimi, eğitimim sırasında sözleşme şartlarına ve UKLA tarafından belirlenmiş kural ve düzenlemelere uyacağımı beyan ederim.